Photo of Cynthia Teixeira

Cynthia Teixeira

French Immersion Teacher/ World Language Department Chair

Sullivan Ib Middle School